بسمه تعالی                                                                                                                                            پایه دو م                                          گروه هاي آموزشي  شهرستان

سوالات ریاضی آزمون عملکردی

 

 

فعالیت:1 

موضوع: عدد نويسي

 

مهارت: کاربرد ابزار ، برقراری ارتباط و محاسبات عددی ، کشف و استدلال

 

وسایل : مداد ، كاغذ و چرتكه

 

زمان: 7 دقيقه

 

دستور کار: الف ) عدد 234 را بر روي چرتكه نشان دهيد . ب) با جابجا كردن مهره ها چهار عدد سه رقمي ديگر نشان دهيد . ج) اعداد را روي كاغذ با رقم و حروف بنويسيد .

                                             

 

فعالیت:2 

 

موضوع: جمع اعداد سه رقمي                                                                                       136

مهارت: کاربرد ابزار ، برقراری ارتباط و محاسبات عدد                                                      246+

وسایل : جعبه كوئيزنر – يا ني نوشابه يا چوب                                                                   -------                                                            

زمان: 10 دقيقه                                                                                                          382 

دستور کار الف ):با استفاده از وسايل موجود جمع مقابل را به صورت مجسم نشان دهيد .ب)حاصل جمع زوج است يا فرد ؟ دليل خود را بيان كنيد.

 

.100

                                                                                                

10

10

.10

.                                                          O O O   O O O                                 

.100

10

                                                                           

10

.10

10

100

                                                          O O  O O O O                     

  

                                               

                                     ----------------------------------------------------------------------------

100

                                                    

100

100

10

10

.10

.10

.10

10

10

.10

                      O O

     

 

 

 

 

                                                                

 

فعالیت:3 

 

موضوع: خواندن ساعت 

 

مهارت: برقراری ارتباط و كاربرد آموخته ها

 

وسایل : ساعت كمك آموزشي ( در صورت نداشتن ساعت روي تابلو كشيده شود )

 

زمان: 7 دقيقه

 

دستور کار: زهرا ساعت 8 صبح از منزل خارج شد و 45 دقيقه بعد به منزل برگشت . ساعتي را كه زهرا به منزل برگشته است را نشان دهيد .

 

 

فعالیت:4 

 

موضوع:: مقايسه اعداد

 

مهارت: شمارش ،  استدلال و کشف  ، کاربرد ابزار ،محاسبات عددي  و الگويابي

 

وسایل : کارت نماد  كمتري و بيشتري و کارت اعداد  از صفر تا 9

 

زمان:10 دقيقه

 

دستور کار:الف ) با استفاده از كارت اعداد ، 4 عدد سه رقمي درست كنيد .

 ب) اعدادي را كه درست كرده ايد را دو به دو با هم مقايسه كنيد و علامت مناسب را بين آن ها قرار دهيد .

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

فعالیت:5 

 

موضوع:  نقطه

 

مهارت:  كاربرد آموخته ها ،  استدلال و کشف  و ....

 

وسایل : دو قطعه سيم نرم ، خمير بازي

زمان: 7  دقيقه

دستور کار: الف ) دو قطعه سيم را طوري روي هم قرار دهيد كه چهار نقطه مشترك به دست آيد . ب)  با خمير بازي نقاط مشترك را مشخص كنيد .

                                             

 

فعالیت:6

موضوع:اندازه گيري طول

مهارت: استدلال و کشف  ، کاربرد ابزار ،محاسبات عددي  و الگويابي ،كاربرد آموخته ها و اندازه گيري

وسایل :قيچي، نوار كاغذي ، چند مدادبه اندازه هاي مختلف

زمان:10 دقيقه

دستور کار: الف ) با استفاده از يك تكه كاغذ ( واحد مشخص يك سانتيمتر )  نوار خود را مدرج كنيد . ب)مداد هاي روي ميز را با نوار خود اندازه بگيريد .

 

                                         بسمه تعا لی                                                                                                                                            پایه ي  سوم

سوالات ریاضی آزمون عملکردی           گروه هاي آموزشي  شهرستان

 

 

فعالیت:1

موضوع:  شناخت مثلث متساوي الاضلاع و مثلث متساوي الساقين    

مهارت: مشاهده   ، کاربرد ابزار ،

وسایل : تعدادي چوب كبريت و چند قطعه سيم در اندازه هاي مختلف

زمان: 10 دقيقه

دستور کار: الف ) با وسايل موجود يك مثلث متساوي الاضلاع و يك مثلث متساوي الساقين  بسازيد . ب)تفاوت آن ها را بيان كنيد .

 

 

 

 

فعالیت:2

موضوع:اندازه گيري جرم

 

1 كيلوگرم

1 كيلوگرم

250 گزم

 مهارت: کاربرد ابزار، اندازه گيري

.100 گرم

250 گرم

500 گرم

 

وسایل : ترازوي دو كفه اي – وزنه هاي يك كيلو گرمي  250 گرمي – 100 گرمي  500 گرمي – مقداري ماسه

زمان: 10 دقيقه

دستور کار: با كمك وزنه هاي موجود جرم 2250 گرم ماسه را اندازه بگيريد .

 

 

 

فعالیت:3

موضوع:تقسيم

مهارت: کاربرد ابزار

وسایل : 18 عدد چوب ، مقداري نخ يا كاموا

زمان: 7 دقيقه

دستور کار: الف ) با چوب هاي موجود دسته هاي 3 تايي درست كنيد . ب)تعداد دسته ها را بگوييد . ج ) تقسيم آن را بنويسيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت:4

موضوع: محيط

 

مهارت: کاربرد ابزار  ،اندازه گيري

وسایل : تعدادي چوب كبريت ، خط كش

زمان: 10 دقيقه

دستور کار: الف )باچوب كبريت  يك مربع ويك مثلث بسازد . ب)محيط هريك را حساب كنيد . ج ) محيط هر كدام كه  بيشتر است را نشان دهيد .

 

 

 

فعالیت:5

  موضوع: شناخت كيلومتر – شناخت تابلو هاي مربوطه

تهران

ساري

كرمانشاه

مشهد

 

مهارت:  کاربرد ابزار  ، اندازه گيري

 

........

.......

..........

 525 كرمانشاه

وسایل :  سه نوار كاغذي به عنوان جاده ، تابلو چهار شهر ، سه تابلو كيلومتر

695 تهران

250 ساري

زمان: 10 دقيقه

 

دستور کار:  «اگر از طرف مشهد به طرف كرمانشاه حركت كنيم در بين راه به ترتيب از شهرهاي ساري وتهران عبور  كنيم تا به كرمانشاه برسيم»؛ سه نوار كاغذي به عنوان جاده ، تابلو چهار شهر ، سه تابلو كيلومتر را در جاي مناسب خود قرار دهيد .

 

 

                                              بسمه تعا لی                                                                                                                                            پایه چهارم

سوالات ریاضی آزمون عملکردی          گروه هاي آموزشي  شهرستان

 

فعالیت:1

 

موضوع:آشنايي با انواع زاويه

 

مهارت: کاربرد ابزار  ، اندازه گيري

 

وسایل : قيچي ، مقوا و سنجاق

 

زمان: 10 دقيقه

 

دستور کار: الف )با استفاده از مقوا ، نوار هاي با اندازه ي  مختلف را بچينيد . ب) با  نوار ها ، انواع  زاويه درست كنيد .

 

فعالیت:2

 

موضوع:خاصيت ضرب

 

مهارت: شمارش ،  استدلال و کشف  ، کاربرد ابزار ،محاسبات عددي  و الگويابي

 

وسایل : 10 مهره آبي و 8مهره قرمز

 

زمان: 7 دقيقه

 

دستور کار:  با استفاده از 18 مهره كه در اختيار داريد اين عبارت را روي شكل نشان دهيد.: .«(5×2)+(4×2)=(5+4)×2»

 

 

فعالیت:3

 

موضوع: تقسيم

 

مهارت: شمارش ،  استدلال و کشف  ، کاربرد ابزار ،محاسبات عددي 

وسایل :  شكل هاي صد تايي 6 عدد و شكل يكي 9 عدد                                                              

.100

100

100

                                                                                          O O O O

زمان: 5 دقيقه.                                                                  O O O O O    

.100

100

100

 

  دستور کار: تقسيم زير را روي شكل نشان دهيد . 3 ÷609   

                                                                  

فعالیت:4

 

موضوع: شناخت اشكال هندسي

 

مهارت: کاربرد ابزار  ،  استدلال و کشف 

 

وسایل : دو تكه سيم  با انداز هاي مساوي

 

زمان: 7 دقيقه

 

دستور کار: الف ) با دوتكه سيم با انداز هاي مساوي  دو شكل مستطيل و متوازي الاضلاع درست كنيد . ب)دو تفاوت و دو شباهت  اين دو شكل را بيان كنيد .

 

فعالیت:5

 

موضوع: ساده كردن كسر

 

مهارت:    شمارش ،  استدلال و کشف  ، کاربرد ابزار ،محاسبات عددي  و الگويابي  

 

وسایل : 4 مهره يك رنگ ، 8 مهره  به رنگ ديگر 

 

زمان: 10 دقيقه  

 

دستور کار: الف ) با استفاده از 12مهره اي كه در اختيار داريد كسر هاي زير را در سه نوبت نشان دهيد.  

  ب) مساوي بودن كسر ها را براي گروه توضيح دهيد .

 

O O   

                                                       ●●●●        O O O O    O O O O  

O O   

O O   

O O   

●●

●●

               

 

                                       ●●●●        O O O O         O O O O             

 

 

 

 

فعالیت:6

 

موضوع: رسم زاويه

 

مهارت: استفاده از وسايل رياضي و ساخت آن ها و كاربرد

 

وسایل : دو مداد يك تكه گچ

 

زمان: 10 دقيقه  

 

دستور کار: الف ) با دو مداد و يك تكه گچ يك پرگار درست كنيد . ب)طرز كار آن را نشان دهيد .ج) يك زاويه رسم كنيد و نيم ساز آن را رسم كنيد .

 

 

                                              بسمه تعا لی                                                                                                                                            پایه ي  پنجم                                        گروه هاي آموزشي  شهرستان

 

سوالات ریاضی آزمون عملکردی

 

 

فعالیت:1 

 

موضوع:نسبت و تناسب

 

مهارت:  كاربرد نسبت

 

وسایل :تعداد24 مهره به رنگ قرمز  و 18 مهره به رنگ آبي   - كاغذ و مداد

 

زمان: 10 دقيقه  

 

دستور کار: الف ) با اين مهره ها  نسبت 3 به 4 دسته بندي كنيد . ب)روي كاغذ جدول نسبت و تناسب آن را رسم كنيد  وعدد مربوطه را در جدول قرار دهيد . ج) براي گروه خود توضيح دهيد كه در چه صورت نسبت وتناسب برقرار است .

 

 

فعالیت:2 

 

موضوع:تقارن

 

مهارت: كشف و استدلال

 

وسایل :شكل هاي مختلف هندسي كه با كاغذ درست شده باشد ( مربع - مستطيل – لوزي – دايره – متوازي الاضلاع –مثلث متساوي الاضلاع و متساوي الساقين  )

 

زمان: 10 دقيقه  

 

دستور کار: الف )نام هر كدام را بگوييد .

 ب) خطهاي   تقارن هر كدام  را با تا كردن  نشان دهيد و بگوييد .

 

فعالیت:3 

 

موضوع:مساحت ذوزنقه

 

مهارت: شهود هندسي – كشف و استدلال

 

وسایل :دو ذوزنقه هم اندازه در دو رنگ – مداد- كاغذ

 

زمان: 8 دقيقه  

 

دستور کار:  الف ) ذوزنقه ها را طوري كنار هم قرار دهيد  كه يك متوازي الاضلاع درست شود .

 

ب) در مورد مساحت  متوازي الاضلاع چه مي دانيد ؟ در گروه گفتگو كنيد  .

 

 ج) چه رابطه اي بين قاعده متوازي الاضلاع  و دو قاعده  ذوزنقه  مي بينيد .

 

د ) راه حل و فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه ر اروي كاغذ بنويسيد .

 

فعالیت:4

 

موضوع:اعداد مركب

 

مهارت: اندازه گيري- محاسبات عددي

 

وسایل :مداد وكاغذ – ساعت آموزشي

 

زمان: 10 دقيقه  

 

دستور کار: با توجه به اين مسئله زمان شروع امتحان را روي ساعت نشان  دهيد :« زهرا ديروز ساعت  نه وبيست و هشت دقيقه  از سر جلسه  امتحان  رياضي بيرون آمد ، اگر امتحان رياضي يك ساعت و هفده دقيقه و چهل ثانيه طول كشيده باشد . او در چه ساعتي  سر جلسه  امتحان رفته است ؟

 

 

فعالیت:5 

 

موضوع:درصد

 

مهارت: اندازه گيري – محاسبات عددي

 

وسایل :يك عدد لباس – كاغذ – مداد – 6000 تومان پول ( 1000 تومان آن به صورت اسكناس 200 توماني باشد ) كاغذي كه روي آن تخفيف 20 در صد نوشته شده باشد وكنار لباس ها نصب گردد – كاغذي كه قيمت لباس روي آن به مبلغ 5500 تومان نصب شده باشد .

10 دقيقه  

 

دستور کار: با  مبلغ 6000 تومان ،  اين لباس را با توجه به قيمت و مقدار تخفيف خريد نماييد و پول آن را بپردازيد .

تذكر : معلم به عنوان فروشنده باشد

 تقسيم ها نوشته شود مربوط

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 18:39  توسط عبدالعلی غلامی  |